جدول زمان بندي آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مقطع دکتری تخصصی

Total.jpg

اعلام جدول زمانبندی و ......

 
 
 

دکتری بیوشیمی

ردیف

نام درس

نام استاد

زمان امتحان

1

مباحثی در بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

دکتر قاسم عطایی جعفری

96/09/07ساعت 10/30

2

مباحثی پیشرفته در ساختار پروتئین ها

دکتر قاسم عطایی جعفری

96/9/07  ساعت 13

3

مباحثی پیشرفته در کربوهیدرات ها و لیپیدها

دکتر محسن فیروزرای-دکتر قاسم عطایی جعفری

96/9/08  ساعت 30/10

4

مکانیسم عمل آنزیم ها

دکتر محسن فیروزرای

96/9/08ساعت 13

 

 

 

دکتری زمین شناسی

ردیف

نام درس

نام استاد

زمان امتحان

1

چین خوردگی

دکتر گنجویان

96/9/07 ساعت 10/30

2

تکتونیک برخوردی

ماگماتیسم وتکتونیک صفحه ای

دکتر گنجویان

دکتر جعفریان

96/9/07 ساعت 13

3

شکستگی ها

دکتر کنگی

96/9/08  ساعت 10/30

4

 

زمین ساخت جنبا

دکتر کنگی

96/9/08  ساعت 13

 

 

دکتری شیمی-گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام درس

نام استاد

زمان امتحان

1

شیمی کوانتومی

دکتر بهزاد چهکندی

96/9/07  ساعت 10/30

2

کامپیوتر در شیمی

دکتر احسان زاهدی

96/9/07  ساعت 13

3

ترمودینامیک آماری

دکتر بهزاد چهکندی

96/9/08  ساعت 10/30

4

ریاضیات در شیمی فیزیک

دکتر سعیدرضا امامیان- دکتر مجید سلامی

96/9/08 ساعت 13

 

 

 

          
 

  • دوشنبه 11 آبان 1394