مهدی نکویی(مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

زمینه تخصصی: کمومتریکس

آدرس الکترونیک: m_nekoei1356@yahoo.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

احسان زاهدی

مرتبه علمی:دانشیار

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

زمینه تخصصی:شیمی محاسباتی

آدرس الکترونیک: e_zahedi1357@yahoo.com

                                   e_zahedi@iau.shahrood.ac.ir

//رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

جعفر ابولی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: شیمی آلی

زمینه تخصصی: شیمی ترکیبات طبیعی

آدرس الکترونیک: jafar.aboli2011@gmail.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

صفا علی عسگری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: شیمی آلی

زمینه تخصصی: سنتز ترکیبات آلی، شیمی محاسباتی، شیمی ترکیبات طبیعی

آدرس الکترونیک:    safa1308@yahoo.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

سید جواد حسینی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: شیمی آلی

زمینه تخصصی: سنتز ترکیبات آلی، شیمی محاسباتی

آدرس الکترونیک: javadhosseni@yahoo.com

رزومه

------------------------------------------------------------------------------------------

 

ایرج سروی

مرتبه علمی:مربی(دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: شیمی آلی

زمینه تخصصی: سنتز ترکیبات آلی , شیمی پلیمر

آدرس الکترونیک:i.sarvi@gmail.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

مجید مظفری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: شیمی معدنی

زمینه تخصصی: سنتز نانو ذرات و بررسی خواص آنها

آدرس الکترونیک: md_mozaffari2006@yahoo.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

سیمرالسادات حسینی نژاد

مرتبه علمی:مربی(دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: شیمی معدنی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:samira.hosseinyzadeh89@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

مجید محمد حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

زمینه تخصصی: جداسازی، کمومتریکس

آدرس الکترونیک:majidmohammadhosseini@yahoo.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

محمد مهدی ریاضی

مرتبه علمی:مربی( دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

زمینه تخصصی:اسپکتروسکوپی و جداسازی

آدرس الکترونیک: mahdi.riazy@gmail.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

محمد امین نوعی آقایی

مرتبه علمی:مربی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

زمینه تخصصی:جداسازی

آدرس الکترونیک:aminnoei@gmail.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

سعید رضا امامیان

مرتبه علمی:دانشیار

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

زمینه تخصصی:شیمی محاسباتی

آدرس الکترونیک: saeedreza_em@yahoo.com

                          s_emamian@iau-shahrood.ac.ir

/file/filedownload/6fb7aa8a-4b04-41bb-9759-3caee7a38e47

------------------------------------------------------------------------------------------

 

بهزاد چهکندی

مرتبه علمی:دانشیار

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

زمینه تخصصی:شیمی محاسباتی

آدرس الکترونیک:

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

عیرضا جلالی

مرتبه علمی:مربی( دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

زمینه تخصصی: نانو شیمی

آدرس الکترونیک:

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

محسن فیروز راُی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: بیوشیمی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

بیژن فهیمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: بیوشیمی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

قاسم جعفری عطایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: بیوشیمی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک: