اکرم کیانژاد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: ریاضی محض

زمینه تخصصی:جبر همولوژیک و جابجایی

آدرس الکترونیک:a.kia@iau-shahrood.ac.ir

رزومه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

محسن بوجاری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: ریاضی

زمینه تخصصی: آنالیز

آدرس الکترونیک: M_Boujary@iau-shahrood.ac.ir

رزومه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نرگس حاج ابوطالبی

مرتبه علمی:مربی(دانشجو دکترا)

رشته تحصیلی: ریاضی

زمینه تخصصی: آنالیز

آدرس الکترونیک: aboutalebi@iau-shahrood.ac.ir

رزومه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جواد اسماعیلی (مدیر گروه)

مرتبه علمی:مربی(دانشجو دکترا)

رشته تحصیلی: ریاضی

زمینه تخصصی: آنالیز عددی

آدرس الکترونیک:Jesmaeili@iau-shahrood.ac.ir

رزومه