عبدالرضا جعفریان( مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: زمین شناسی

زمینه تخصصی: ژئوشیمی- پترولوژی

آدرس الکترونیک:  a.r_jafarian@iau-shahrood.ac.ir

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عباس گنگی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: زمین شناسی

زمینه تخصصی: تکتونیک

آدرس الکترونیک: a.kangi.geology@gmail.com

رزومه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

محمد علی گنجویان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: زمین شناسی

زمینه تخصصی: تکتونیک

آدرس الکترونیک: geopars2000@yahoo.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سید محمد جواد موسوی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: زمین شناسی

زمینه تخصصی: دیرینه شناسی

آدرس الکترونیک:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

رضا فرخ نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: زمینشناسی

زمینه تخصصی: سنگ رسوبی

آدرس الکترونیک: farokhnejad_reza@yahoo.com

رزومه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

حجت الله عباسی

مرتبه علمی: مربی(دانشجو دکترا)

رشته تحصیلی: زمین شناسی

زمینه تخصصی: زمین شناسی اقتصادی

آدرس الکترونیک: h_abbasi12@yahoo.com