مجید سلامی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک

زمینه تخصصی: سطوح زیر، پراکندگی امواج، فیزیک لیزر

آدرس الکترونیک:m_salami@iau-shahrood.ac.ir

                                             majidsalami@yahoo.com

رزومه

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

سیدعلی آقایان (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: پرتو پزشکی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:ali_aghayan@yahoo.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

نسرین صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فیزیک

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:

salehi9002@gmail.com

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------

 

علی شریعتی

مرتبه علمی: مربی( دانشجو دکترا)

رشته تحصیلی: فیزیک

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

مریم محمدی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: فیزیک

زمینه تخصصی:فیزیک حالت جامد

آدرس الکترونیک:irmohammadian2003@yahoo.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------

علی جمالی نظری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی پرتوپزشکی

زمینه تخصصی:مکاترونیک، شیبه سازی کنترل فازی

آدرس الکترونیک: