رئیس دانشکده علوم پایه

تلفن: 02332394530  داخلی 231

فکس:32397960

 

 

رئیس آموزش دانشکده علوم پایه

تلفن: 02332394530  داخلی 307            

 

 

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی) دانشکده علوم پایه

تلفن: 02332394530  داخلی 286

 

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

تلفن: 02332394530  داخلی 219

 

 

سرپرستی کلاسهای دانشکده علوم پایه

تلفن: 02332394530  داخلی 227