دانشجويان اين رشته  با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد تخصصي مشترك، 6 واحد تخصصی، 9 واحد انتخابي، 1 واحد سمينار  و 6 واحد پايان نامه جمعا 31 واحد هستند.

 

سرفصل و درسهای دوره كارشناسي ارشد شيمی