مهدی نکویی

تحصیلات:دکترای شیمی تجزیه

تلفن: 02332394530  داخلی 231

فکس:32397960

پست الکترونیک: m_nekoei1356@yahoo.com