فرشته باطنی

رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه

آدرس: دانشکده علوم پایه، طبقه اول، اتاق 212

تلفن: 02332394530  داخلی 307

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مریم یاری

کارشناس دانشکده علوم پایه

آدرس: دانشکده علوم پایه، طبقه اول، اتاق 209

تلفن: 02332394530  داخلی 230

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معصومه سعیدیان

کارشناس پژوهش دانشکده علوم پایه

آدرس: دانشکده علوم پایه، طبقه اول، اتاق 209

تلفن: 02332394530  داخلی 230