مرتضی خوشوقت(مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

زمینه تخصصی:  پدیده های انتقال و جداسازی

آدرس الکترونیک:    mkhaliabadi@gmail.com

رزومه

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

حامد رشیدی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی:مهندسی شیمی

زمینه تخصصی:نانو شیمی

آدرس الکترونیک: hamed_rsh2033@yahoo.com

رزومه

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

جواد سیفی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

زمینه تخصصی: پلیمر

آدرس الکترونیک: jseyfi@gmail.com

رزومه

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

سعید مرتضوی

مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

زمینه تخصصی: پلیمر

آدرس الکترونیک:afrsb6@gmail.com

رزومه

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

محمد جواد اسدالله زاده

مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

زمینه تخصصی: بیوتکنولوژی

آدرس الکترونیک:m.asadalahzadeh@gmail.com

رزومه

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مرضیه هاشمی

مرتبه علمی:مربی ( دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

زمینه تخصصی: انتقال حرارت

آدرس الکترونیک:M.hashemi52@ yahoo.com

رزومه

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

هومن بهمن پور

مرتبه علمی:استاد یار

رشته تحصیلی: محیط زیست

 

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:h.bahmanpour@srbiau.ac.ir

رزومه

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

سحر رضائیان

رتبه علمی:استاد یار

رشته تحصیلی: محیط زیست

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک: s_rezaian@iau-shahrood.ac.ir

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مریم حسنی

مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: صنایع غذایی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:mhasani81@yahoo.com

رزومه

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

حمیده کریمیان

مرتبه علمی:مربی( دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی: صنایع غذایی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:hamideh.karimian@yahoo.com

رزومه