پرستو پور علی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک:

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

الهام نوروی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: علوم سلولی و مولکولی

زمینه تخصصی:

آدرس الکترونیک: